Rozmiar: 22024 bajtów Rozmiar: 23724 bajtów Rozmiar: 18699 bajtów Rozmiar: 9443 bajtów
Rozmiar: 3727 bajtów Stacja Kontroli Opryskiwaczy Rozmiar: 8124 bajtów Rozmiar: 6795 bajtów Rozmiar: 8073 bajtów Rozmiar: 7179 bajtów Rozmiar: 2910 bajtów Rozmiar: 6104 bajtów

Obowiązek przeprowadzenia badań wynika z zapisów Ustawy o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2004 Nr 11 poz. 94) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 1544).

Rozporządzenie dopuszcza również możliwość przeprowadzenie badań w gospodarstwie posiadacza sprzętu, jeżeli istnieją warunki umożliwiające wykonanie badania.

Sprzęt do ochrony roślin powinien być badany w odstępach czasu nie przekraczających 3 lat.

Prawidłowe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, można zapewnić tylko poprzez kontrolę sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin.

Stacja kontroli opryskiwaczy dysponuje wysokiej klasy sprzętem pomiarowym, zgodnym z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Stacja kontroli opryskiwaczy służy fachową radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu do ochrony roślin oraz informuje o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych w tej dzidzinie.

Stacja kontroli opryskiwaczy przygotowana jest do wyposażenia opryskiwacza w nowoczesne podzespoły umożliwiające łatwiejszą jego obsługę

Pomieszczenie badawcze SKO posiada pomieszczenie badawcze (zamknięte), które spełnia wymagania instrukcji badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i BHP. Badania prowadzone są w systemie stacjonarnym i mobilnym (w gospodarstwie posiadacza sprzętu), opryskiwacze polowe i sadownicze.

Przygotowanie opryskiwacza do badań Aby uzyskać znak kontrolny, konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu do badań. Warunkiem podstawowym przystąpienia do badań jest wymycie opryskiwacza.
Badany może być wyłącznie sprzęt dobrze umyty ze zbiornikiem wypełnionym w 2/3 czystą wodą.

Dokumentacja Badania sprzętu do ochrony roślin obejmują
 1. badania ogólne, którym podlega całość sprzętu (wszystkie typy opryskiwaczy polowych i sadowniczych.),
 2. badania stanu technicznego poszczególnych urządzeń sprzętu polowego i sadowniczego, ciągnikowego lub samobieżnego,
 3. czynności dokumentacyjne i administracyjne.

Badania ogólne
 • Sprawdzenie kompletności i prawidłowości zamocowania zabezpieczeń i osłon części wirujących.
 • Sprawdzenie stanu zużycia części i podzespołów sprzętu rzutującego na jakość wykonywanych zabiegów, bezpieczeństwo dla operatora i środowiska.
 • Sprawdzenie, czy zbiorniki nie posiadają pęknięć i przecieków.
 • Sprawdzenie przylegania pokryw zbiorników.
 • Sprawdzenie, czy badany sprzęt jest czysty, bez skupisk osadu po środkach ochrony roślin oraz bez znacznych ognisk korozji.
 • Sprawdzenie, czy sprzęt spełnia podstawowe funkcje (czy umożliwia właściwe rozpylanie cieczy).

Badania stanu technicznego Badanie sprzętu polowego i sadowniczego, ciągnikowego lub samobieżnego, obejmuje badanie stanu technicznego następujących urządzeń:
 • pompy,
 • mieszadła,
 • zbiornika,
 • urządzeń pomiarowo-sterujących,
 • układu cieczowego,
 • filtrów,
 • belki polowej,
 • rozpylaczy,
 • wentylatora.

Czynności dokumentacyjne Wyniki badania sprzętu dokumentuje się w protokole kontroli. Posiadaczowi sprzętu sprawnego technicznie, wydaje się zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną przebadanego sprzętu.

Znak kontrolny

Modernizacja opryskiwacza Stacja Kontroli Opryskiwaczy przygotowana jest do modernizacji i napraw opryskiwaczy. Modernizacja opryskiwaczy, polega na wyposażeniu ich w nowocześniejsze podzespoły umożliwiające łatwiejszą obsługę.

Rozmiar: 2545 bajtów